T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci Kulüpleri

12/08/2014 14:06:38 - 18/10/2017 14:06:38 - 28880 Okunma

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

 

     Kapsam:

     Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı resmi gazetede ilan edilen Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor işleri dairesi uygulama yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

     Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, yürürlükte olan yasa, yönetmelik ve bu yönergede bulunan kurallara uygun olarak sosyal, kültürel, sanatsal, sağlık, sportif ve akademik koşullara katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunacak Öğrenci Kulüpleri kurabilirler.

     Madde 1: Amaç ve Hedefler

     Kırklareli Üniversitesi; öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişmelerini desteklemek için öğrenci kulüplerinin oluşmasını Üniversite yaşamının bir parçası olarak görmektedir.

     Bu kulüpler sayesinde düzenlenecek etkinliklerle, Öğrencilerin, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip, kendine güvenen, girişimci ve sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

     Öğrencilerin, ders dışı zamanlarda kulüplerde yer alarak bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerinin gelişmesi ve üniversite yaşamlarının kalitesinin artması ile öğrenim gördükleri Üniversiteye katkıda bulunması hedeflenmiştir.

     Madde 2: Genel İlkeler

     Kırklareli Üniversitesinin kurumsal amaç ve hedeflerine ulaşmasında Öğrenci Kulüplerinin çalışmalarında aşağıdaki genel ilkeler esas alınmıştır.

a)Öğrenci kulüplerine, yapacakları etkinliğe göre Üniversite olanakları çerçevesinde eşit düzeyde imkân tanınabilir.

b) Öğrenciler arasındaki farklılıklara saygı duyulmalıdır.

c) Öğrencilerin yetenek ve becerilerini ortaya çıkarıp kendilerini kanıtlamaya fırsat veren ortam yaratılmalıdır.

d) Öğrencilerin Diğer kulüpler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunmalarına destek verilebilir.

e) Üniversitenin her biriminde Öğrencilerin sürdürülebilir bir eğitsel atmosfer içinde yer almaları sağlanmalıdır.

     Madde 3: Kulüplerin kuruluşu

     Kulüplerin kurulması için aşağıda ki şartlar yerine getirilmelidir.

a)Başvuru dilekçesi

b)Kulüp Tüzüğü

c)Akademik Danışman

d)KLÜ. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının (SKSDB)  görüşü

e)KLÜ. Rektörlük onayı

a:Başvuru Dilekçesi

     İçinde bulunulan Akademik yıla ait kaydı bulunan Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinden 5(beş) kişinin ve Akademik Danışmanın yazılı başvurusu şarttır. Başvuru dilekçesinde adı-soyadı ve imzası bulunan kişiler Geçici Yönetim Kurulunu oluştururlar.     (MADDE-6.1.4 e bakınız...)  

b: Kulüp Tüzüğü

     Geçici yönetim kurulu,  kulübün isminin, amaçlarının, faaliyet alanlarının ve üyelikle ilgili bilgilerin belirtildiği Kulüp Tüzüğünü ( Öğrenci Kulübü Tüzük Örneğine bakınız) hazırlayarak İlk genel kurul toplantısını yapar. Yapılacak her türlü değişiklik SKSDB’nın onayı olmadan geçerlilik kazanmaz. ( MADDE-6 ya bakınız...)

c: Akademik Danışman

     Kırklareli Üniversitesi’nin öğretim elemanının olması şarttır. Akademik danışman başka bir kulüpte böyle bir görevde yer alamaz. Öğrenci kulüplerinin etkinliklerinin planlanmasına,  yürütülmesine yardımcı olurlar ve yönergenin genel esasları çerçevesinde faaliyetlerini onaylar ve denetler.  Üniversitenin olanaklarından kulübün yararlanabilmesi için gerekli idari girişimlerde bulunurlar. Sorumluluğu altında ki öğrenci kulübünün amaçları dışında faaliyet göstermesi, yasa, yönetmelik ve yönergeye uymaması halinde durumu SKSDB’na bildirmek zorundadır.  SKSDB tarafından düzenlenecek Akademik Danışmanlar toplantısına katılmaları gereklidir. Akademik yıl bitiminde hazırladığı faaliyet raporunu varsa önerilerini de yazarak SKSDB’ na bildirir.

d: KLÜ. Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB)

     Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB), Öğrenci Kulüplerinin oluşmasında, Faaliyetlerinin onaylanmasında ve diğer kurumlardan izin alınmasında, denetlenmesinde ve yasa, yönetmelik ve yönergelere aykırılık göstermesi halinde kulüp faaliyetlerini askıya almada, Akademik Danışmanları, Kulüp Başkanlarını toplantıya çağırmada ve birlikte planlamalar yapma vs gibi konularda yetkilidir.

e: KLÜ. Rektörlüğü

     Kırklareli Üniversitesi Rektörü veya görev verdiği yetkili, bir Öğrenci Kulübünün kurulmasında SKSDB’nın görüşü doğrultusunda onay verebilir. Kulüpler, başvuruları onaylanmadan faaliyetlere başlayamazlar.

     Madde 4: Faaliyetler

4.1 Kulüpler Madde 1 ve 2 de belirtilen temel amaçlar ve genel ilkeler çerçevesinde tüzüklerinde tanımlanan faaliyet alanlarına uygun etkinliklerde bulunurlar.

4.2 Her kulüp Kırklareli Üniversitesi ……….. Kulübü adı ile kurulur. Aynı amaç ve ad altında ikinci bir kulüp kurulamaz. Ancak kulüp içinde aynı faaliyet doğrultusunda grup/gruplar kurulabilir. Grup kurulabilmesi için kulüp üyesi en az üç kişi şarttır. Gruplar kulüpten ayrı hareket edemezler. Kulüp danışmanı ve kulüp yönetim kurulunun bilgisi ve onayı olmadan faaliyet yapamazlar. Kulüp yönetim kurulu grup faaliyetlerini desteklemekle yükümlüdür.

4.3 Kulüpler Akademik danışmanının bilgisi ve onayı olmadan faaliyet düzenleyemezler. Kendi faaliyet alanlarının dışına çıkmamaya, diğer kulüplerin alanları ile ilgili faaliyetler düzenlememeye özen gösterirler ve üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek ve akademik hayatı aksatacak faaliyetlerde bulunamazlar.

4.4 Kulüp Yönetim Kurulu her akademik yılın başlamasından sonra 30 gün içinde o akademik yıl için öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde SKSDB ‘na teslim eder

4.5 Yasa, yönerge, tüzük, yönetmelik ve benzerlerinde aksi görülmedikçe kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve bu faaliyetlerin KLÜ içinde veya dışında ki tanıtım, duyuru, reklam ve benzeri çalışmalar için SKSDB’nın onayı yeterlidir.

4.6 Kulüp yönetim kurulu her akademik yılın sonunda kulüp denetleme kurulu’nca onaylanmış ayrıntılı faaliyet raporunu yeni yönetim kuruluna teslim etmek zorundadır. Bu belgeleri teslim etmeyen kulüpler ve yöneticileri bir sonra ki akademik yılda her hangi bir faaliyete başlayamazlar.

4.7 SKSDB gerekli gördüğü hallerde kulüp başkanı ve Akademik danışmanından daha ayrıntılı bilgi isteyebilir.

     Madde 5: Üyelik

5.1 Kulüp üyeliği sadece Kırklareli Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak yalnız bir kulüpte yöneticilik yapabilir.

5.2 Üye olmak için gerekli belgeler

    a) Üyelik başvuru dilekçesi

    b) Akademik yıla ait öğrenci kimlik belgesi fotokopisi

5.3 Kulüp yönetim kurulu Üye listesini her akademik yılın başlamasının ilk 30 günü içinde yenileyerek SKSDB’ na bildirmek zorundadır

5.4 Kulüp yönetim kurulu akademik yıl içinde üye olmak amacı ile yapılan başvuruları inceler ve 10 gün içinde gerekli kayıtları yaparak ilgili kişiye ve SKSDB’ na bildirir.

5.5 Kimse üye olmaya ve üyelikten çıkarılmaya zorlanamaz. Üyenin yazılı başvurusu halinde kulüp üyeliğine son verilir ve SKSDB’ na bildirilir

5.6 Üyelikten çıkarma işlemi; kulüp yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve kulüp genel kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulu ile gerçekleşir. İlgiliye ve SKSDB ‘na bildirilir.

5.7 Yasa, tüzük, yönetmelik, disiplin suçları işleyen ve hakkında her türlü ağır cezai vb. işlemler yapılan kişiler ile KLÜ öğrencisi vasfını yitirmiş olanlar yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılır ve SKSDB’ na bildirilir

5.8 KLÜ. Akademik ve İdari personeli olan kişiler ile kulübe katkı sağlayabilecek, destek verebilecek üniversite dışından diğer kişiler kulüp yönetim kurulu kararıyla fahri üye veya çalıştırıcı olarak kulüplerde görev alabilirler ancak yönetim kurulu kararlarına müdahale edemezler, genel kurulda seçme, seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Çalıştırıcılık kararları her yıl yenilenmek zorundadır. Fahri üye olacak üniversite dışından diğer kişiler için yönetim kurulunun yazılı başvuru ile izin alması şarttır.  SKSDB gerekli gördüğü hallerde akademik yıl içinde bu kişilerin görevlerine son verilmesini isteyebilir.

5.9 Aktif üye sayısı 10 kişinin altında kalan kulüplerin faaliyetlerine son verilir. Bu şart yeni kurulmuş kulüpler için akademik yılın bitimi ile işlerlik kazanır

     Madde 6: Organlar

    6.1 Genel Kurul: Kulübün genel karar organıdır.

    6.1.1 Yönetim kurulunun duyuruları (ilan, afiş, e-mail vs) ile her Akademik yılın bitiminden önce toplanır.( Toplantı yapılabilecek tarihler SKSDB tarafından belirlenir ve kulüplere bildirilir)

    6.1.2 Kulübün aktif üyelerinden oluşur ve her üyenin bir oy hakkı vardır. Başkasının yerine oy kullanılamaz.    

    6.1.3 Aktif üyelerin salt çoğunluğunun sağlanmadığı genel kurul toplantısı ertelenir ve geçerli sayılmaz ancak takip eden yedi gün içinde tekrar yapılmak zorundadır ve salt çoğunluk aranmaz.

    6.1.4 Kurulmasına onay verilen kulüp geçici yönetim kurulu, takip eden 20 gün içinde en az 15 üye kaydı yaparak ilk genel kurulunu oluşturmak zorundadır.             

    6.1.5 Genel kurul toplantısı SKSDB gözetiminde aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşir.

          a) Üye listesinin katılanlar tarafından imzalanması ve yoklama

          b) Genel Kurulu yönetmek üzere aktif üyeler arasından bir başkan ve bir yazmanın seçilmesi

          c)  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması( ilk genel kurulda yapılmaz)

          d) Yönetim Kurulunun seçilmesi

          e)  Denetim Kurulunun seçilmesi

          f)  Dilek, temenniler ve kapanış

     6.1.6 Genel kurul tutanak ve sonuçları imzalanarak genel kurula başkanlık eden kişi tarafından genel kurulun bitiminden sonra en geç bir iş günü içinde  yeni yönetim kuruluna  teslim edilmek zorundadır. Teslim etmeyenler hakkında idari işlem yapılır.

     6.1.7 Genel kuruldan 3 ay sonra Kulüp aktif üyelerinin yarı sayısından fazlasının imzalı başvurusu ile yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Genel kurul belirtilen şekilde toplanmadığı takdirde SKSDB kulüp faaliyetlerini askıya almak yetkisine sahiptir.

Görevleri

                   a) Yönetim ve Denetim kurullarının asil ve yedek üyelerini her akademik yılsonunda bir sonra ki akademik yıl için seçer

                   b) Madde 5.6 da belirtilen üyelikten çıkarma teklifini oylar

                   c) Her akademik yılbaşında öngörülen faaliyet programı taslağını onaylar

                   d) Her akademik yılsonunda o yıla ait faaliyet raporunu onaylar

                   e) Aktif üye yarı sayısından fazlasının oylarıyla yönetim kurulunu görevden alabilir.

   6.2 Yönetim Kurulu: Kulübün yürütme organıdır.

   6.2.1Aktif üyeler arasından seçilen Bir başkan, bir başkan yardımcısı,  bir sekreter ve en az iki üyesi olan 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler yönetim kurulunda her hangi bir nedenle boşalan üyelik olduğunda seçimde aldıkları oy sayılarına göre bu üyeliklere getirilirler. Yedek üyeler yönetim kurulunun isteği ile toplantılara katılabilirler ancak karar ve imza yetkileri yoktur.      

   6.2.2 Her akademik yılın sonunda SKSDB tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda yapılacak olan genel kurul tarafından gizli oylama ve açık tasnif ile seçilir ve o yılın mezuniyet töreninden sonra yeni akademik yıl için görevi devir alır.     

   6.2.3 Genel kurul toplantısında oylanan o yıla ait faaliyet raporları yeni yönetim kuruluna teslim edilir ve SKSDB’ na belge örnekleri bildirilir.           

  6.2.4 Yönetim Kurulu, toplantılarına çalıştırıcı veya fahri üyelerini çağırabilir ancak bu kişilerin karar ve imza yetkisi yoktur.           

  6.2.5 Faaliyetlerin en iyi şekilde yürütülmesinden, tüzüğün uygulanmasından, demirbaş malzemelerden, üyelere ve SKSDB’ na karşı sorumludur.        

  6.2.6 Akademik yılın başlamasından sonra 30 gün içinde kulübün o yıla ait öngörülen faaliyet programını SKSDB’na bildirir.         

  6.2.7 Her toplantıda tutanak düzenlemek zorundadır. SKSDB tarafından istendiği takdirde ibraz eder.

   6.3 Denetleme Kurulu: genel kurul adına yönetim kurulunu ve kulüp faaliyetlerini denetler.         

  6.3.1 Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından akademik yılsonunda yapılan seçimlerle gelecek akademik yıl için seçilir. Aktif üyeler arasından ve Yönetim Kurulu üyeliği olmayan 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Toplantılarında ve denetimlerinde tutanak düzenler.        

  6.3.2 Denetleme Kurulu kulübün yıllık faaliyet raporunu, evrakını ve demirbaş eşyaların durumunu inceler. Yönetim kurulu kararlarının uygunluğunu denetler. Demirbaş eşyanın takibinden sorumludur. Gereğinde yönetim kuruluna, genel kurula ve SKSDB’na bilgi verir.

     Madde 7 : Belgeler

7.1 Üye Kayıt Listesi

     Üye kayıtları düzenli tutulmak zorundadır. Üye listesinin akademik yılın başlamasından sonra 30 gün içinde güncelleştirilmiş olarak SKSDB’na verilmesi gerekir

7.2 Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları

     Alınan kararların yazılması ve imzalı tutanakların düzenlenmesi şarttır. Programda olmasına rağmen her faaliyetle ilgili karar alınması şarttır. Kararı olmayan her hangi bir faaliyet gerçekleştirilemez. Diğer kurumları da ilgilendiren her hangi bir faaliyetin ilgili kurumlara bildirilmesi için tarihinden 15 gün önce yazılı olarak SKSDB’ na bildirimi zorunludur. Tutanaklar gerektiğinde SKSDB tarafından incelenmek amacı ile talep edilebilir.

7.3 Genel Kurul Tutanakları

     Genel kurulu yönetmek üzere aktif üyeler arasından seçilen 1 başkan ve 1 yazman tarafından genel kurul gündemine göre her bilginin yazıldığı ve imzalanarak yeni yönetim kuruluna teslim edilerek saklanması gereken belgelerdir. Genel kurul belgelerinin imzalı birer örneği ve Genel Kurul Sonuç Bildirimi formu Yönetim Kurulu tarafından 10 iş günü içinde SKSDB’na bildirilmek zorunludur.

     Madde 8: Kulüpler Arası Kurul

         Kulüp faaliyetlerinin koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak amacı ile kulüp başkanlarından oluşan bir kuruldur. SKSDB tarafından yapılan program doğrultusunda ve başkanlığında toplanır. Kulüp başkanlarının 3/2 sinin yazılı başvurusu ile de toplanabilir.

     Madde 9: Denetim

         SKSDB; kulüplerin, yürürlükte olan yasa, yönetmelik, yönerge ve tüzüklerinde ki yükümlülüklerini ihlal etmeleri ve belirtilen alanlarına uymayan faaliyetlerde bulunduklarını tespit etmesi halinde sorumluları görevden alma, kulüp faaliyetlerini askıya alma veya kapatma yetkisine sahiptir.

     Madde 10: Değişiklikler

        SKSDB; gerekli gördüğü hallerde bu yönergede değişikliklere gidebilir, ihtiyaca göre eklentiler yapabilir.

     Madde 11: Yürürlülük

     Bu yönerge Kırklareli Üniversitesi senatosunun kararı ve rektörün onayı ile yürürlülük kazanır.

       

Değişiklik -1: Kulüplerin kuruluşunda Akademik Yıl başlangıcı ile birinci dönemin sonuna kadar olan başvurular dikkate alınır. İkinci dönem de yapılan başvurularda kulüp kuruluşuna izin verilmez.

2. Genel Kurul toplantılarına Akademik Danışmanın katılması şarttır.  Katılmama gerekçesini belgelemek zorundadır. 

 

GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İLE İLGİLİ YENİ LİSTE 2018 YILI OCAK AYINDA YAYINLANACAKTIR.

 

KLU

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.